Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’’ w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów”


Realizując :
CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR CEL SZCZEGÓŁOWY : Zachowanie dziedzictwa lokalnego
PRZEDSIEWZIĘCIE 2.2.1 - wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD
(zakup strojów, sprzętu, materiałów itp..)
WZKAŹNIK: liczba podmiotów oferujących produkt związany z zachowaniem lokalnych
tradycji i obrzędów


Kwota dofinansowania całej operacji wyniosła - 297 286,00 zł
Całkowita wartość zadania 325 782,00 zł


Głównym załażeniem całej operacji jest doposażenie 16 podmiotów działających w sferze kultury.

W ramach projektu wnioski złożyły, instytucje kultury, lokalne stowarzyszenie oraz osoby fizyczne, które działają lokalnie. Dzięki doposażeniu grantobiorców dla wszystkich mieszkańców obszaru LGD "Kraina Dinozaurów" stworzone zostaną ciekawe oferty, w ramach których poznane zostanie lokalne dziedzictwo kulturowe. W zakresie operacji dofinansowane zostaną: orkiestry dęte, ogniska muzyczne, zespoły tańca ludowego, chóry oraz stowarzyszenia podtrzymujące i przedstawiające lokalne tradycje i obyczaje. Różnorodność zaproponowanych ofert zwiększy zainteresowanie i chęć uczestnictwa w kultywowaniu tradycji oraz obyczajów wszystkich mieszkańców obszaru LGD. Każdy grant dotyczy innej zaproponowanej oferty kulturalnej, co daje możliwość wyboru i skorzystania z interesującego działania. Każdy z mieszkańców terenu LGD będzie miał możliwość wzięcia udziału w dowolnie wybranym działaniu na zasadach określonych przez organizatora. Uczestnictwo w nich będzie bezpłatne.

 

W projektach przewidziano także możliwość wzięcia udziału przez osoby niepełnosprawne. Wszyscy mieszkańcy obszaru LGD jak również i inni będą mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi ofertami podczas zorganizowanego przez LGD przeglądu "Z Kultura i Tradycją w Krainie Dinozaurów". Zakupione wyposażenie i sprzęt zostanie o logowany zgodnie z księgą wizualizacji i będzie służył grantobiorcom przez okres minimum 5 lat, co będzie stanowiło element długofalowej promocji. Operacja przyczyni się również do ograniczenia słabych stron obszaru LGD poprzez budowanie świadomości mieszkańców dotyczących zasobów kulturalnych i historycznych. Wspólne wykonywanie zadań zwiększy znaczenie współpracy między mieszkańcami, instytucjami, firmami i mediami. Realizacja operacji wzmocni także więzi mieszkańców z zamieszkiwanym przez nich obszarem, wpłynie na wzrost poziomu wiedzy dotyczącej poszczególnych miejscowości oraz gmin – ich specyfiki i atrakcji oraz zachęci do integracji i wspólnego spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób.

 

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu nastąpiło w dniu 19.06.2018 r. Uroczyste podpisanie umów z Grantobiorcami odbyło się 29.06. oraz 2.07.2018 r. w siedzibie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w Ozimku.

Grantobiorcami realizującymi poszczególne zadania są:
• Zadanie nr 1 – Gmina Chrząstowice – „Jest w orkiestrach dętych siła”
   - wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice’’
• Zadanie nr 2 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie – ,,Muzyka i taniec z tradycjami’’
• Zadanie nr 3 – Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” – ,,Powrót do starych korzeni kresowych’’
• Zadanie nr 4 – Gmina Kolonowskie – ,,Dołącz do orkiestry z Kolonowskiego’’
• Zadanie nr 5 – Dom Kultury w Ozimku – ,,Zoom na Ozimek’’
• Zadanie 6 - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok – ,,Jak tradycja i obyczaj głosi’’
• Zadanie 7 - Jolanta Bajor – ,,Tańczymy folkowo’’
• Zadanie 8 - Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi – ,,Edukacja historyczna na terenie LGD „Kraina Dinozaurów”
• Zadanie 9 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem – ,,Sfilmowani’’
• Zadanie 10 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka - ,,Spotkania z orkiestrą dętą’’
• Zadanie nr 11 – Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces” – ,,Te opolskie dzieci – ludowo na nowo’’
• Zadanie nr 12 – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach – ,,Swoje chwalimy cudze podziwiamy’’
• Zadanie nr 13 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice – ,,Rozwój działalności muzycznej gminy Zębowice’’
• Zadanie 14 –– Agnieszka Jarocka – ,,Grafika pamięci’’
• Zadanie 15 – Stowarzyszenie „Karolinka” - ,,Historia o Karolince co to szła do Gogolina’’
• Zadanie 16 – Międzynarodowe Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice – ,,Stolarstwo – rodowe dziedzictwo Dobrodzienia’’

Galeria

 

Wróć na początek strony