06.03.2024 r.

Zgodnie z §14 pkt 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Zarząd LGD „Kraina Dinozaurów’’ informuje o tym, że żaden podmiot inny niż LGD nie zgłosił LGD zamiaru realizacji operacji w zakresie tematycznym:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie 1.4.1 - Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu

ogłoszonym w dniu 05.02.2024 r.

Niniejszym informujemy, iż posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny operacji własnej odbędzie się w dniu 14.03.2024 r. o godz. 17.00 w siedzibie LGD w Ozimku.

Wróć na początek strony