05.02.2024 r.

Informacja o zamiarze realizacji przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

 operacji własnej LGD nr 1/2024 z dnia 05.02.2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obejmującej przedsięwzięcie 1.4.1 - prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu.

 

Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.


     Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie 1.4.1 - Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu.


Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się następujące podmioty osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

 

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:

Maksymalna kwota dofinansowania na jedną operację – 69 849,10 EUR (279 396,40 PLN po indykatywnym kursie 4 PLN/EUR).


Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Poziom dofinansowania:

70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;

95% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy – w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Realizacja operacji powinna przyczynić się do osiągnięcia następującego wskaźnika:
liczba zrealizowanych akcji, warsztatów, projektów edukacyjnych i pokazowych - 1


Operacja podlegać będzie ocenie wg kryteriów:

1) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji na realizację operacji;

2) jest zgodna z kartą zgodności z Programem PROW;

3) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju;

4) w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, uzyskała minimalną liczbę punktów - 15, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru operacji. Aby operacja została poddana ocenie według lokalnych kryteriów wyboru musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym, zgodności z PROW i LSR.

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1) Projekt realizowany będzie przez wnioskodawcę będącego członkiem LGD Kraina Dinozaurów – max 2 pkt;

2) Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu – max 4 pkt;

3) Projekt jest innowacyjny – max 10 pkt;

4) Wpływ projektu na rozwój turystyki – max 8 pkt;

5) Operacja wykorzystuje działania związane z ochroną środowiska i klimatu – max 6 lub 7 pkt;

6) Operacja przyczynia się do promocji obszaru LGD – max 4 pkt;

7) Obszar oddziaływania projektu – max 3 pkt;

8) Operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez niż 5 tys. osób – max 1 pkt;

9) Projekt zakłada zintegrowanie – max 3 pkt;

10) Udział osób z grup defaworyzowanych w projekcie – max 6 pkt;

11) Wpływ projektu na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru – max 6 pkt;

12) Wpływ projektu na tworzenie miejsc pracy –max 2 pkt;

13) Doradztwo – max 2 pkt;

14) Czas realizacji projektu –max 2 pkt.

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 05.03.2024 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” po tym terminie nie będą uwzględniane.

W przypadku niezgłoszenia się żadnego podmiotu zainteresowanego realizacją operacji opisanej wyżej, Stowarzyszenie podejmie dalsze czynności mające na celu realizację tej operacji we własnym zakresie.


Do informacji należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu;

2. W przypadku projektu realizowanego przez partnerów – porozumienie/umowa o współpracy;

3. Dokumenty poświadczające przynależność do zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych – jeżeli dotyczy;

4. Dokumenty pozwalające na ocenę innowacyjności operacji, wpływu operacji na ochronę środowiska oraz wpływu operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu – jeżeli dotyczy;

5. Dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicje beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” zwanego dalej rozporządzeniem.

 

Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy znajdują się na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji operacji udzielane są w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 77/465 12 13 lub 605 052 777.

 

PDFOgłoszenie nr 1-2024.pdf (156,92KB)
DOCXWzór zgłoszenia.docx (27,19KB)
 

Wróć na początek strony