W dniu 14 grudnia 2023 r. podpisaliśmy kolejną umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, działanie LEADER. Kwota wsparcia to 2 462 500 Euro na zadania realizowane przez nasze organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i osoby fizyczne w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-kulturowej mieszkańców, działań w zakresie ekologii i ochronny środowiska oraz przedsiębiorczości na obszarze 7 gmin - członków LGD "Kraina Dinozaurów".
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili do opracowania Strategii, za pracę, dobre pomysły oraz wsparcie merytoryczne.
Podczas uroczystości wręczenia umów dla opolskich Lokalnych Grup Działania przez Marszałka Województwa Opolskiego pana Andrzeja Bułę nasze stowarzyszenie reprezentowały członkinie zarządu LGD prezes Anna Golec i wiceprezes Karina Mrozek.
Już w przyszłym roku ruszamy z naborami w ramach przyjętych 3 celów działania.
• Poprawa jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych obszaru objętego LSR
• Rozwój zielonej gospodarki na obszarze objętym LSR
• Rozwój zintegrowanego i aktywnego społeczeństwa obszaru objętego LSR
W każdym z obszarów (celów) to mieszkańcy są priorytetem - poprawa warunków życia oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza.
Więcej informacji w biurze LGD KD Ozimek, ul. J. Słowackiego 18 lub telefonicznie 774651213 /605052777
 

 

Wróć na początek strony