Zgodnie z §14 pkt 2. ROZPORZĄDZENIEA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Zarząd LGD „Kraina Dinozaurów’’ informuje o tym, że żaden podmiot inny niż LGD nie zgłosił LGD zamiaru realizacji operacji w zakresie tematycznym:

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie 1.4.1 - Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu

ogłoszonym w dniu 10.10.2022 r.

Wróć na początek strony