Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6416/2022 ogłosił w dniu 7 lutego 2022r. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2022 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  wspierania  działań  instytucjonalnych i infrastrukturalnych na  rzecz  wzmocnienia  i  rozwoju  organizacji  pozarządowych poprzez:

  1. Wdrażanie   nowych   technologii   i   działań   służących ucyfrowieniu   organizacji   (np. zaplanowanie wdrożenie   strategii   cyfrowej,   zapewnianie  bezpieczeństwa cyfrowego), zakup oprogramowania i licencji.
  2. Uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań  doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań statutowych.
  3. Wykonanie remontów w siedzibie organizacji, niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

Wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 200 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 12 000zł.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 08.03.2022 r., do godz. 15:30.

Więcej informacji również na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl  (w zakładce Menu przedmiotowe- Współpraca z organizacjami pozarządowymi- Dotacje dla NGO w trybie konkursowym oraz pod linkiem) oraz na stronie www.odnowawsi.opolskie.pl w aktualnościach i zakładce Otwarty Konkurs Ofert

Pliki do pobrania

PDFOgłoszenie konkursu realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. (892,07KB)
 

Wróć na początek strony