W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania Zarząd LGD ,,Kraina Dinozaurów” w dniu 20.06.2022 r.  powołał Zespół ds. opracowania LSR składający się zosób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

Celem działalności zespołu jest:

  • aktywizowanie lokalnych społeczności na obszarze w/w gmin do udziału w procesie tworzenia LSR,
  • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
  • inicjowanie wszelkiej aktywności społeczności lokalnych w celu identyfikacji lokalnych problemów i potrzeb,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z biurem LGD,
  • współorganizowanie spotkań konsultacyjnych dla lokalnych społeczności, podczas tworzenia LSR,
  • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR odbyło się już 2 razy: 21 czerwca 2022 r. i 05.07.2022 - spotkanie online. Omawiano  program LEADER realizowany na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020, przeanalizowano mocne  i słabe strony, szanse i zagrożenia a także cele
i przedsięwzięcia zapisane w LSR 2014-2020. Pracowano również nad Diagnoza Obszaru objętego LSR.   

Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 sierpnia 2022r.

Wróć na początek strony