„Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn. „Bogactwo sołectw Kraina Dinozaurów” w ramach  Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Priorytet 6 -  Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cel 1 -  Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Termin realizacji operacji: 01.03.2022r. – 31.10.2022r.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 52 801,00 zł

ZAKRES:

  1. Przeprowadzenie Konkursu dla przedstawicieli sołectw pn.” Aktywne sołectwo” ogłoszonego w trzech kategoriach:
  1. Aktywne sołectwo – inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty realizowane na rzecz sołectwa.
  2. Aktywne sołectwo - kultura, pielęgnowanie tradycji, ochrona dziedzictwa.
  3. Aktywne sołectwo - ochrona środowiska, edukacja ekologiczna.
  1. Wydanie publikacji w ilości 3000 egzemplarzy pt. „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów” promującej  walory sołectw z obszaru działania LGD „Kraina Dinozaurów”.
  2. Organizacja konferencji podsumowującej, w której udział wezmą przedstawiciele sołectw, jednostek samorządu terytorialnego z terenu LGD „Kraina Dinozaurów” oraz mieszkańcy województwa opolskiego .

CEL OPERACJI:

Celem operacji „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów” jest szeroka wymiana i rozpowszechnienie wiedzy o dotychczasowej działalności wraz z wiedzą o możliwościach podjęcia nowych inicjatyw przez sołectwa, dzięki integracji. Nadrzędnym celem jest wymiana wiedzy, głównie poprzez prezentację w publikacji, konkursie i konferencji dobrodziejstw obszarów wiejskich i drzemiącego w nich potencjału. Możliwość przedstawienia przez sołectwa LGD KD walorów swojego otoczenia, zasobów środowiska naturalnego, społecznego, atrakcji turystycznych i rekreacyjnych, zasobów kulturowych, tradycji czy wspólnych osiągnięć przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

PRZEWIDYWANE  EFEKTY:

  • pomoc w ukierunkowaniu działań sołectw - tworzenie nowych inicjatyw i działań gospodarczych czy społecznych opartych na poszerzonej integracji, a zarazem poszerzonej wiedzy o działalności nowych lub potencjalnych partnerów;
  • głębsze wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich dzięki szerszej prezentacji w ramach idei zrównoważonego rozwoju głównie w kierunku gospodarczym i społecznym, ale również pośrednio środowiskowym;
  • wydanie  publikacji „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów” w ilości 3000 egzemplarzy dla szerszego grona odbiorców, którzy odnajdą w niej obszerną gamę informacji o sołectwach z obszaru LGD KD;
  • długofalowo efektem ma być rozwój gospodarczy i społeczny lokalnego obszaru wiejskiego poprzez włączenie  społeczne, obniżenie wykluczenia społecznego, ubóstwa na tym obszarze za sprawą stworzenia nowych inicjatyw popartych wiedzą i doświadczeniem.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”:  www.krainadinozaurow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partnera KSOW znajdują się na portalu internetowym: http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

bogactwo sołectw krainy dinozaurów plan operacyjny

Wróć na początek strony