W dniach 23/24.09.2022 r. zespół ds. opracowania LSR pracował nad Lokalną Strategią Rozwoju w nowym okresie programowania (2023-2027). Omawiano zebrane podczas spotkań z mieszkańcami dane: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia a także pracowano nad wytyczeniem celów i przedsięwzięć oraz grup defaworyzowanych w nowej LSR. Wszystkie materiały wypracowane podczas posiedzenia dwudniowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej i podane konsultacjom społecznym.

 

Wróć na początek strony