Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na przedsięwzięcie 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD.

Informacja o zamiarze realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.08.2019 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice planuje realizację operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na przedsięwzięcie 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD.

Zakres tematyczny operacji:
Operacja będzie realizowana w następującym zakresie tematycznym:
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Przedsięwzięcie 1.1.2 - Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD

Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące: osobami fizycznymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi.

Ograniczenia wysokości kwoty oraz wynikające z zapisów LSR:
Maksymalna kwota dofinansowania na jedną operacji - 50 000 zł
Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji.
Poziom dofinansowania:
70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
95% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy - w przypadku pozostałych podmiotów.

Realizacja operacji powinna przyczynić się do osiągnięcia następującego wskaźnika:
Liczba oznakowanych szlaków kajakowych – 1.

Operacja podlegać będzie ocenie wg kryteriów:
1) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w informacji na realizację operacji;
2) jest zgodna z kartą zgodności z Programem PROW;
3) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju;
4) w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, uzyskała minimalną liczbę punktów - 15, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru operacji. Aby operacja została poddana ocenie według lokalnych kryteriów wyboru musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym, zgodności z PROW i LSR.

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Projekt realizowany będzie przez wnioskodawcę będącego członkiem LGD Kraina Dinozaurów – max 2 pkt;
2) Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu – max 4 pkt;
3) Projekt jest innowacyjny – max 10 pkt;
4) Wpływ projektu na rozwój turystyki – max 8 pkt;
5) Operacja wykorzystuje działania związane z ochroną środowiska i klimatu – max 6 lub 7 pkt;
6) Operacja przyczynia się do promocji obszaru LGD – max 4 pkt;
7) Obszar oddziaływania projektu – max 3 pkt;
8) Operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez niż 5 tys. osób – max 1 pkt;
9) Projekt zakłada zintegrowanie – max 3 pkt;
10) Udział osób z grup defaworyzowanych w projekcie – max 6 pkt;
11) Wpływ projektu na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru – max 6 pkt;
12) Wpływ projektu na tworzenie miejsc pracy –max 2 pkt;
13) Doradztwo – max 2 pkt;
14) Czas realizacji projektu –max 2 pkt.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 18.09.2019 r. do godz. 15:00 do Biura Stowarzyszenia. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” po tym terminie nie będą uwzględniane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, liczy się termin faktycznego wpływu zgłoszenia do Stowarzyszenia. W przypadku nie zgłoszenia się żadnego podmiotu zainteresowanego realizacją operacji opisanej wyżej, Stowarzyszenie podejmie dalsze czynności mające na celu realizowanie tej operacji we własnym zakresie.

Do informacji należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu;
2. W przypadku projektu realizowanego przez partnerów – porozumienie/umowa o współpracy;
3. Dokumenty poświadczające przynależność do zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych – jeżeli dotyczy;
4. Dokumenty pozwalające na ocenę innowacyjności operacji, wpływu operacji na ochronę środowiska oraz wpływu operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu – jeżeli dotyczy;
5. Dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicje beneficjenta określoną w §3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” zwanego dalej rozporządzeniem.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy znajdują się na stronie internetowej www.lgdkrainadino.skycms.com.pl/.

Szczegółowe informacje na temat realizacji operacji udzielane są w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 77 4651213 lub 605052777.

Wróć na początek strony