Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022

na otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego p.n. ”Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne itp.” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie  LGD „Kraina Dinozaurów”

                              nr ogłoszenia do naboru   1/2022  z dnia 27.01.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie,  Zębowice ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

1.       Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;, zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:

Przedsięwzięcia 1.1.4  Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp.

Cel ogólny 1.0– Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

2.       Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 15.02.2022 – 01.03.2022r., do godz.15.00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków udostępniony przez LGD „Kraina Dinozaurów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 8.00 do 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 8.00 do 15.00

Wnioski nadsyłane w inny sposób np. pocztą lub faksem nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 9, pkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

3.       Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:

Pomoc na realizację operacji będzie wypłacana w następującej formie:

-  50% zaliczki po podpisaniu umowy

- pozostała kwota - refundacja kosztów kwalifikowanych operacji wypłacana po rozpatrzeniu

  wniosku o płatność

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:

Poziom dofinansowania:

95%  kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy- w przypadku pozostałych podmiotów;

4.       Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:

organizacją pozarządową posiadająca osobowość prawną, organizacją pozarządową posiadająca ułomną osobowość prawną- stowarzyszenia zwykle, osoba fizyczną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednostką sektora finansów publicznych.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Maksymalna kwota dofinansowania: 30 000 zł

Minimalna kwota dofinansowania : 5 000 zł

Wartość realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych mikroprojektów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego.

Czas realizacji zadania grantowego (łącznie ze złożeniem wniosku o płatność)- do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.       Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne, itp.

6.  Warunki przyznania pomocy:

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt.2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:

1) jest zgodna z zakresem tematycznym,  który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt.1 ogłoszenia)

2) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

3)  w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru zawartymi w karcie oceny merytorycznej, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (określoną w pkt.5 ogłoszenia).

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt.2) może zostać uznana operacja, która

- jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu

- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia  w ramach niniejszego naboru co najmniej następującego wskaźnika:

Liczba wspartych atrakcji tematycznych – 5 

Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:

a)      zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

b)      spełnienie warunków, które nie są określone w rozporządzeniu, ale wynikają z innych przepisów prawa mających zastosowanie do planowanych operacji

7.    Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której    uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych w LGD „Kraina Dinozaurów”. Aby operacja została poddana ocenie według kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym, Programem PROW  i LSR.

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1)      Trafność diagnozy potrzeb społeczności– max 2 pkt

2)      Adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania mieszkańców– max 5 pkt

3)      Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu– max 2 pkt

4)      Komunikacja i promocja projektu– max 3 pkt

5)      Pożyteczność projektu– max 2 pkt

6)      Trwałość i możliwość kontynuacji działań- max 2 pkt

7)      Realność planu pozyskania wkładu własnego– max 2 pkt

8)      Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu– max 1 pkt

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboruoperacji: 9 na 19 możliwych douzyskaniapunktów w ramach ocenywg według kryteriów wyboru zawartych w karcieoceny merytorycznej

8.    Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty

1.Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów”  informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy

3. Załączniki które są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji

9.       Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w naborze o powierzenie grantu wynosi: 37 500 € (150 000zł po kursie 4 zł/eur

     10.      Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o powierzenie grantu oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.                                                    

1)   Formularz wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”  Procedury wyboru projektów grantowych

2)   Formularz wniosku o płatność oraz sprawozdanie z realizacji grantu dostępne są w wersjielektronicznej  na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”  Procedury wyboru projektów grantowych

3)  Formularz umowy na zadania w ramach projektów grantowych dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”  Procedury wyboru projektów grantowych

4)   Załącznik 1 i 2 do umowy - Weksel i umowa dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Procedury wyboru projektów grantowych

5)  Karta oceny wstępnej wniosków zgłoszonych do projektu grantowego dostępna jest w wersji  elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Procedury wyboru projektów grantowych

6)   Karta zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Procedury wyboru projektów grantowych

7)  Karta oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do projektów grantowych dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Procedury wyboru projektów grantowych

8)  Pismo informujące o przyznaniu grantu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Procedury wyboru projektów grantowych

9)  Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Procedury wyboru projektów grantowych

10)  Generator wniosków o powierzenie grantów dostępny https://www.krainadinozaurow.pl/granty/

11)    Procedura przeprowadzania wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych przez LGD „Kraina Dinozaurów” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Procedury wyboru projektów grantowych

12)    Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” LSR 2014-2020

13) Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Regulamin rady

 

Szkolenie informacyjno-szkoleniowez zakresu realizacji projektów grantowychw ramach ogłoszonego naboru wniosków na projekt grantowy p.n. Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody i obiekty edukacyjne i tematyczne itp.  odbędzie się 04.02.2022r. o godzinie 15.00 w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku, ul. Słowackiego 18.   Karta zgłoszeniowa na szkolenie:   https://docs.google.com/form//e/1FAIpQLSdQPPMiWfGZAzHAdxpDFh1byNkxdNP3uRD8mRXSwLev_5xu3A/viewform?usp=pp_url

 

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie

pod nr 77 465 12 13 / 60505277

Wróć na początek strony