Ogłoszenie o naborze wniosków

 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

 nr ogłoszenia 4/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Zarząd Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działającego na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

1. Zakres tematyczny operacji: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.).

 

Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 1.4.1 LSR prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska

Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 12.05.2022 – 26.05.2022, do godz.15:00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej (2 egzemplarze, tj. oryginał i kopia) i elektronicznej w formacie PDF, które będą przedmiotem oceny przez Radę LGD „Kraina Dinozaurów” oraz Samorząd Województwa, należy składać bezpośrednio (tj. osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów”, ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, w dni robocze, w poniedziałki od 7.00 do 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00.

Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą podlegały ocenie. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 8 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

 

 3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR:

Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji kosztów kwalifikowanychoperacji.

 

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:

Poziom dofinansowania:

a)    70%kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą,

 do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

b)    95%kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu min. 5%, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy - w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:
- Maksymalna kwota dofinansowania na jedną operację –50 000,00 zł.

 

 Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

4. Warunki przyznania pomocy:
Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt.2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:

1) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt.1 ogłoszenia)

2) Zgodne z kartą zgodności z Programem PROW

3) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

4) w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (określoną w pkt.5 ogłoszenia).

 

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:
- jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu
- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

 

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej jednego z następujących wskaźników:

 

 Liczba zrealizowanych akcji, warsztatów, projektów edukacyjnych i pokazowych - 1

 

Ponadto do warunków przyznania pomocy należy zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

 5. Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru operacji. Aby operacja została poddana ocenie według lokalnych kryteriów wyboru musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym i LSR.
 

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1)  Projekt realizowany będzie przez wnioskodawcę będącego członkiem LGD Kraina Dinozaurów – max 2pkt

2)  Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu – max 4pkt

3)  Projekt jest innowacyjny – max 10 pkt

4)  Wpływ projektu na rozwój turystyki – max 8 pkt

5)  Operacja wykorzystuje działania związane z ochroną środowiska i klimatu – max 6 pkt lub max 7 pkt

6)  Operacja przyczynia się do promocji obszaru LGD – max 4 pkt

7)  Obszar oddziaływania projektu – max3 pkt

8)  Operacja z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej jest realizowana w miejscowości zamieszkałej przez niż 5 tys. osób – max 1 pkt

9)  Projekt zakłada zintegrowanie – max 3 pkt

10) Udział osób z grup defaworyzowanych w projekcie – max 6 pkt

11) Wpływ projektu na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru – max 6 pkt

12) Wpływ projektu na tworzenie miejsc pracy –max 2 pkt

13) Doradztwo – max 2 pkt

14) Czas realizacji projektu–max 2 pkt

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 15 możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów.

 

6. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.

2. W przypadku projektu realizowanego przez partnerów – porozumienie/umowa o współpracy.

3. Dokumenty poświadczające przynależność do zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych – jeżeli dotyczy.

4. Dokumenty pozwalające na ocenę innowacyjności operacji, wpływu operacji na ochronę środowiska oraz wpływu operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu – jeżeli dotyczy.

5. Inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy.

6. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy (wersja PROW 2014-2020_19.2_P/4z) określone w sekcji IV Informacja o załącznikach, które według zapisów instrukcji wypełniania wniosku są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji.

 

7. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru:
Limit środków w naborze wynosi:

32 000,00 EUR (128 000,00 PLN po indykatywnym kursie 4 PLN/EUR).

 

8. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD„ Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, ppkt.2 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl LSR 2014-2020

5) Lokalne kryteria wyboru – opis kryteriów wyboru operacji (uszczegółowienie kryteriów) dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl, załącznik nr 4 Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez LGD

6) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez LGD „Kraina Dinozaurów” dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez LGD

7) Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl Regulamin rady

8) Wytyczne nr 6/4/2017. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 RLKS

 

 

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD „Kraina Dinozaurów”

lub telefonicznie pod nr 77 465 12 13 / 605 052 777.

Pliki do pobrania

PDFogloszenie-o-naborze-4-2022.pdf (154,60KB)
 

Wróć na początek strony