Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie,  Zębowice ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

1. Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1570 z późn. zm.) na operacje dotyczące:

 

Przedsięwzięcia 2.3.6. - Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD

Cel ogólny 2.0– Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR

Cel szczegółowy 2.3– Promocja obszaru objętego LSR.

 

2. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: 24.10.2022 – 07.11.2022 r., do godz.15.00

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „Kraina Dinozaurów”.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków udostępniony przez LGD „Kraina Dinozaurów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”,

ul. Słowackiego 18,

46-040 Ozimek,

w dni robocze, w poniedziałki od 8.00 do 18.00; wtorki, środy, czwartki i piątki od 8.00 do 15.00.

Wnioski nadsyłane w inny sposób np. pocztą lub faksem nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać sporządzone na właściwych formularzach, o których mowa w pkt 9, pkt 1 niniejszego ogłoszenia, podpisane i wypełnione zgodnie z instrukcjami ich wypełniania.

 

3. Forma wsparcia, w tym ograniczenia w wysokości kwoty pomocy wynikające z LSR.

Pomoc na realizację operacji będzie wypłacana w następującej formie:

50% zaliczki po podpisaniu umowy

- pozostała kwota - refundacja kosztów kwalifikowanych operacji wypłacana po rozpatrzeniu wniosku o

  płatność.

Ograniczenie wysokości kwoty wynikające z zapisów LSR:

Poziom dofinansowania:

95%kosztów kwalifikowanych, wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy- w przypadku pozostałych podmiotów;

 

4. Zgodnie z LSR „Krainy Dinozaurów” o pomoc mogą ubiegać się podmioty będące:

organizacją pozarządową posiadająca osobowość prawną, organizacją pozarządową posiadająca ułomną osobowość prawną - stowarzyszenia zwykle, osobą fizyczną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednostką sektora finansów publicznych.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

 

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 000 zł

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł

Wartość realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych mikroprojektów nie może przekroczyć 20% danego projektu grantowego.

Czas realizacji zadania grantowego (łącznie ze złożeniem wniosku o płatność) do 31.12.2023 r.

 

5. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD.

 

6. Warunki przyznania pomocy:

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt.2 ogłoszenia terminie złożył wniosek wraz niezbędnymi załącznikami dotyczący realizacji operacji, która:

1) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (pkt.1 ogłoszenia)

2) jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju

3)  w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru zawartymi w karcie oceny merytorycznej, uzyskała minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji (określoną w pkt.5 ogłoszenia).

 

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju (pkt.2) może zostać uznana operacja, która

- jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w szczególności jest zgodna z zasadami określonymi w wytycznych wydanych w ramach tego Programu

- zakłada realizację celów głównych i szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

Za zgodne z LSR uznaje się w szczególności takie operacje, które przyczynią się do osiągnięcia w ramach niniejszego naboru co najmniej następującego wskaźnika:

liczba zorganizowanych przedsięwzięć – 10 

 

Ponadto do warunków przyznania pomocy należy:

a) zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

b) spełnienie warunków, które nie są określone w rozporządzeniu, ale wynikają z innych przepisów prawa mających zastosowanie do planowanych operacji.

 

7. Kryteria wyboru operacji przez LGD wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą procedurą wyboru i oceny grantu w ramach projektów grantowych w LGD „Kraina Dinozaurów”. Aby operacja została poddana ocenie według kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej musi przejść pozytywnie ocenę pod względem formalnym, ocenę zgodności z zakresem tematycznym, Programem PROW i LSR.

 

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1) Trafność diagnozy potrzeb społeczności– max 2 pkt

2) Adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działania

    mieszkańców– max 5 pkt

3) Stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu– max 2 pkt

4) Komunikacja i promocja projektu– max 3 pkt

5) Pożyteczność projektu– max 2 pkt

6) Trwałość i możliwość kontynuacji działań- max 2 pkt

7) Realność planu pozyskania wkładu własnego – max 2 pkt

8) Klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego

    projektu– max 1 pkt.

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 9 na 19 możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg według kryteriów wyboru zawartych w karcie oceny merytorycznej.

 

8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przekazywania LGD „Kraina Dinozaurów” informacji na potrzeby monitorowania wskaźników LSR zarówno w trakcie realizacji operacji jak i po jej zakończeniu, w okresie trwałości projektu.

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonych kryteriów wyboru operacji – jeżeli dotyczy

3. Załączniki które są obowiązkowe dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i wynikają ze specyfiki danej operacji.

 

9. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Limit środków w naborze o powierzenie grantu wynosi: 50 000,00 EUR (200 000,00 PLN po indykatywnym kursie 4,00 PLN/EUR).

 

10.Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o powierzenie grantu oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.                                                    

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” 

Procedury wyboru projektów grantowych

2) Formularz wniosku o płatność oraz sprawozdanie z realizacji grantu dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” 

Procedury wyboru projektów grantowych

3) Formularz umowy na zadania w ramach projektów grantowych dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” 

Procedury wyboru projektów grantowych

4) Załącznik 1 i 2 do umowy - Weksel i umowa dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

Procedury wyboru projektów grantowych

5) Karta oceny wstępnej wniosków zgłoszonych do projektu grantowego dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

Procedury wyboru projektów grantowych

6) Karta zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

Procedury wyboru projektów grantowych

7) Karta oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do projektów grantowych dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

Procedury wyboru projektów grantowych

8)  Pismo informujące o przyznaniu grantu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

Procedury wyboru projektów grantowych

9) Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

Procedury wyboru projektów grantowych

10)  Generator wniosków o powierzenie grantów dostępny jest na stronie internetowej

https://www.krainadinozaurow.pl/granty/

11) Procedura przeprowadzania wyboru i oceny grantu w ramach projektów dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów”

Procedury wyboru projektów grantowych

12) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt. 4, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” LSR 2014-2020

13) Regulamin Rady dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD „Kraina Dinozaurów” Regulamin rady

 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu realizacji projektów grantowych w ramach ogłoszonego naboru wniosków na projekt grantowy odbędzie się17.10.2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku, ul. Słowackiego 18.  

Karta zgłoszeniowa na szkolenie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPPMiWfGZAzHAdxpDFh1byNkxdNP3uRD8mRXSwLev_5xu3A/viewform?usp=sf_link

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w Biurze LGD lub telefonicznie

pod nr tel. 77 465 12 13 / 605 052 777


 

Pliki do pobrania

Wróć na początek strony