§ 33

1. Po posiedzeniu Rady w sprawie wyboru operacji zarząd LGD informuje za pośrednictwem Biura i strony internetowej oraz w formie pisemnej, wnioskodawców o decyzji Rady. W informacji podaje się liczbę punktów uzyskanych przez wniosek oraz informację o wybraniu lub nie wybraniu wniosku do dofinansowania. W piśmie umieszcza się również informację o możliwości odwołania się od decyzji Rady w terminie 8 dni od opublikowania w formie listy rankingowej informacji o decyzji Rady. Termin ogłoszenia list rankingowych na stronie internetowej, uważa się za skuteczne poinformowanie, od którego obowiązuje termin złożenia odwołania na wzorze będącym załącznikiem do Regulaminu.
W przypadku wpłynięcia odwołań przewodniczący Rady niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady.

 

2. Wnioskodawca ma prawo do zapoznania się z oceną wniosku przez Radę. W tym celu może spotkać się w uzgodnionym terminie z Przewodniczącym Rady lub z jego upoważnienia z pracownikiem biura LGD w celu zapoznania się z oceną Rady.

 

3. Na posiedzeniu Rady członkowie Rady wspólnie podejmują decyzję o ostatecznej ocenie wniosku i zasadności
złożonego odwołania.
Rada rozpatruje odwołania, które wpłynęły w terminie na wzorze pisma dotyczącego odwołania (wzór pisma stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu).
W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołań Rada podejmuje uchwałę w sprawie negatywnego rozpatrzenia
odwołania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołań Rada podejmuje uchwałę w sprawie pozytywnego
rozpatrzenia odwołania.

 

4. W przypadku zasadności odwołania Rada ponownie rozpatruje wniosek będący przedmiotem odwołania – rozpatrywane są tylko punkty wskazane przez beneficjanta w odwołaniu. W celu rozpatrzenia odwołań Przewodniczący Rady udostępnia wnioski, których dotyczą odwołania, do ponownej oceny w aplikacji do elektronicznej oceny wniosków.

 

5. Jeżeli odwołania rozpatrzono na korzyść wnioskodawcy, a liczba uzyskanych przez wnioskodawcę punktów kwalifikuje wniosek do wpisania na listę operacji wybranych do dofinansowania, Rada podejmuje stosowną uchwałę i umieszcza wniosek na liście operacji przeznaczonych do dofinansowania

 

6. Rada aktualizuje listy operacji wybranych oraz niewybranych - sporządzana jest ostateczna lista rankingowa wniosków.

 

7. Informacja o wynikach odwoławczego posiedzenia Rady jest zamieszczana na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przesyłana do wnioskodawcy. Uchwała Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


8. Po zakończeniu posiedzenia Rady Przewodniczący Rady przekazuje dokumentację Zarządowi 

Pliki do pobrania

DOCformularz-odwolania-od-decyzji-rady-opiniujacej.doc (34,50KB)
 

Wróć na początek strony