Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn. „MOC LEADERA” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

PRIORYTET 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

CEL 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

DZIAŁANIE 3– Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu

Termin realizacji operacji: 25.01.2021r. do 02.11.2021r.

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 19 779,00 zł.

CEL OPERACJI:

Celem operacji „Moc Leadera” jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co w następstwie ma przyczynić się do osiągnięcia celu nadrzędnego, czyli ogólnie pojętego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności tutaj promowania potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich na terenie działalności LGD „Kraina Dinozaurów”. Przy współpracy z partnerami: Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Spórok, Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan oraz Międzygminnym Towarzystwem Regionalnym Dobrodzień-Zębowice, a także dotychczasowymi beneficjentami już lokalnymi przedsiębiorcami w bezpośredni sposób zostanie ukazana możliwość korzystania z dobrodziejstw obszarów wiejskich i drzemiącego w nich potencjału oraz możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego, niezbędnego w rozwoju przedsiębiorczości. Tego rodzaju promocja może okazać się bardziej zachęcająca zarówno dla osób, które mają plan na wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich, lecz brak im zaplecza finansowego lub merytorycznego, ale również dla osób, w których zaszczepiona zostanie chęć stworzenia pomysłu opartego na wspomnianych zasobach, w którego realizacji zostaną wsparci przez Stowarzyszenie oraz już funkcjonujących lokalnych przedsiębiorców.

Dodatkowo osiągnięty winien zostać cel, którym jest ograniczenie ubóstwa na danym obszarze. Samo ubóstwo jest tutaj zjawiskiem wprost skorelowanym z poziomem rozwoju gospodarczego
i włączeniem społecznym. Im wyższy rozwój gospodarczy (do którego dążymy poprzez działanie projektu), osiągany poprzez wyższe włączanie społeczne w życie społeczne i gospodarcze osób (które mimo posiadanego potencjału, nie wykorzystują go), tym niższe ubóstwo, dzięki chociażby aktywizacji zawodowej, stworzeniu nowych miejsc pracy, a zatem obniżenie bezrobocia.

Promocja będzie przede wszystkim realizowana poprzez wydaną publikację z zamieszczonymi zdjęciami oraz opisem działalności już działających przedsiębiorstw i inicjatyw społecznych. Wspomniani wnioskodawcy skorzystali ze wsparcia realizowanych przez LGD „Kraina Dinozaurów” projektów na założenie jak i na rozwój działalności gospodarczej oraz inicjatyw lokalnych podnoszących poziom przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zorganizowana zostanie także konferencja przy uczestnictwie prezentowanych w wydanej publikacji przedsiębiorcach oraz przyszłych beneficjentach, czy też włodarzach gmin z terenu LGD „Kraina Dinozaurów”. To właśnie również uczestnikom konferencji zostaną wręczone egzemplarze publikacji „Dobre praktyki”.

 

EFEKTY REALIZACJI OPERACJI:

- dotarcie do osób zainteresowanych, które dotychczas nie miały wystarczającej wiedzy o rozwoju działalności oraz ukierunkowanie ich działań,

- zachęta i wsparcie merytoryczno-finansowe,

- w następstwie aktywizacja zawodowa tych osób oraz ewentualnych osób z nimi współpracującymi

- promocja, a następnie wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich w ramach idei zrównoważonego rozwoju: zasobów naturalnych/ potencjału społecznego (umiejętności ludzi)/ potencjału ekonomicznego (możliwości jakie wspomaga LGD),

- długofalowo rozwój gospodarczy i społeczny lokalnego obszaru wiejskiego, a w szczególności podwyższenie przedsiębiorczości, obniżenie bezrobocia i ubóstwa, poprzez włączenie społeczne obniżenie wykluczenia społecznego na tym obszarze.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partnera KSOW znajdują się na portalu internetowym:   http://ksow.pl/

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: 
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

Pliki do pobrania

PDFpublikacja-dobre-praktyki.pdf (18,80MB)
 

Galeria

 

Wróć na początek strony