ZAKRES REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

 

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

 

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych,

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

c) kultywowanie:

— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

— języka regionalnego i gwary,

— tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,

f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;

 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,

b) promocję produktów lub usług lokalnych,

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych — z wyłączeniem działalności rolniczej;

 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

 

Warunki przyznania pomocy

Pomoc na małe projekty jest przyznawana, jeżeli mały projekt, oprócz warunków określonych w art. 12ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”:

1) będzie realizowany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a jego całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych;

2) nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania:

a) z Funduszu Kościelnego lub

b) z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej;

3) będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.

Pomoc na małe projekty jest przyznawana:

1) podmiotowi, o którym mowa w § 2;

2) jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu;

3) do wysokości limitu dostępnych środków, który jest określony w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty za pośrednictwem lokalnej grupy działania wybranej do realizacji LSR, zwanej dalej „LGD”.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, o którym mowa w § 2 pkt 1(osoba fizyczna), jeżeli mały projekt jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć, chyba że będzie realizowany wyłącznie w zakresie określonym w załączniku nr 1do rozporządzenia w pkt 2 lit. a lub pkt 5 lit. a.

 

Koszty kwalifikowalne

1) ogólne obejmujące koszty:

a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,

b) opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,

c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych,

d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;

2) zakupu materiałów lub przedmiotów;

3) zakupu usług lub robót budowlanych;

4) najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym że w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy.”,

2. Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

3. Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także:

1) podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”;

2) wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:

a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,

b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006

— na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006.

 

Beneficjenci

O pomoc na operacje, o których mowa w art. 12ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwane dalej „małymi projektami”, może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo

2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa.

 

Poziom dofinansowania

 

Refundacji podlega nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych małych projektów poniesionych przez beneficjenta Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej „Programem”, wynosi 200 tys. złotych na jednego beneficjenta, z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy, limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta.

 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych.

 

Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 7, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane małe projekty i kwot pomocy przyznanej na małe projekty, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

Pliki do pobrania

ZIPdokumenty-niezbedne-do-wyboru-operacji.zip (196,30KB)
DOCformularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.doc (224,50KB)
DOCinformacja-o-wartosci-roboczogodziny.doc (26,50KB)
PDFinterpretacja-dotyczaca-wkladu-niepienieznego.pdf (1,95MB)
DOCloga-dla-wnioskodawcow.doc (327,00KB)
DOCminimalne-wymagania-do-wyboru-operacji.doc (350,50KB)
XLSXoswiadczenie-wnioskodawcy-o-przedsiebiorstwach-powiazanych-xls-.xlsx (24,26KB)
XLSXoswiadczenie-wnioskodawcy-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-xls-.xlsx (21,74KB)
ZIProzporzadzenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.zip (936,32KB)
ZIPsprawozdawczosc.zip (45,60KB)
PDFwniosek-o-platnosc-instrukcja-wypelniania.pdf (908,78KB)
PDFwniosek-o-platnosc-pdf-.pdf (2,00MB)
PDFwniosek-o-przyznanie-pomocy-instrukcja-wypelniania.pdf (1,01MB)
PDFwniosek-o-przyznanie-pomocy-pdf-.pdf (3,75MB)
PDFwniosek-o-wyprzedzajace-finansowanie-instrukcja-wypelniania.pdf (183,89KB)
XLSwniosek-o-wyprzedzajace-finansowanie-xls-.xls (348,50KB)
PDFwniosek-o-zaliczke-instrukcja-wypelniania.pdf (238,04KB)
XLSwniosek-o-zaliczke-xls-.xls (72,50KB)
DOCwykaz-dokumentow-niezbednych-do-wyboru-operacji.doc (178,50KB)
DOCwzor-umowy-o-przyznanie-pomocy.doc (207,50KB)
XLSXzalacznik-16-do-wniosku-o-platnosc.xlsx (13,14KB)
XLSXzalacznik-21b-do-wniosku-o-platnosc.xlsx (53,40KB)
XLSXzalacznik-21d-do-wniosku-o-platnosc.xlsx (53,20KB)
DOCzgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.doc (370,50KB)
 

Wróć na początek strony