Zakres działania

 

Pomoc przyznaje się na operację spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania
1) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
2) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:
a) określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc",
b) wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,
c) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, z wyłączeniem wytwarzania produktów energetycznych wyłącznie z produktów wymienionych na liście stanowiącej załącznik I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

 

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Warunki przyznania pomocy
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; w tym pod względem jej kosztów oraz zapewnia osiągnięcie
i zachowanie celów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3)inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach należących do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.mieszkańców;
4) inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;
5) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych
6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi. 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3) zagospodarowania terenu;
4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu rzeczy lub osób, naczep lub przyczep:
a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji –
w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji –
w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;


Uwaga:
Zakres wsparcia nie obejmuje zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w tym zakresie. W związku z tym z możliwości wsparcia wykluczony jest zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, na działalność sklasyfikowaną w ramach kodu PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.
Ograniczenie to nie obejmuje innych elementów kosztów kwalifikowalnych w operacjach realizowanych przez Wnioskodawców prowadzących działalność w ramach ww. kodu PKD.

 

7) rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.


Uwaga:
Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się także koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją oraz koszty ich montażu.


Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:
przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

kosztorysów,
projektów architektonicznych lub budowlanych,
ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
projektów technologicznych;
opłat za patenty lub licencje,
sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.
w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione od dnia zawarcia umowy - jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku.


Uwaga:
W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.
Jednakże koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy ponoszone są na wyłączne ryzyko Wnioskodawcy. W przypadku nieprzyznania pomocy, tj. niepodpisania umowy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o ich zwrot.


Beneficjenci:
rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:
który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
który jest pełnoletni,
który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej, lub
gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,


Uwaga: Wymóg dotyczący miejsca zamieszkania w ww. miejscowościach powinien być utrzymany w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy, (tj. podpisania umowy przyznania pomocy).
który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,
który nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013,
który jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
który nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,

jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem.

Poziom dofinansowania:
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi:
50% kosztów kwalifikowalnych operacji , albo
80% kosztów kwalifikowalnych operacji, w przypadku wystąpienia w gospodarstwie rolnym rolnika szkody spowodowanej przez co najmniej jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), tj. przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,

jeżeli wysokość szkody oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynosi:
w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach - średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz
w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich - nie mniej niż 10 000 zł.

 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:
• 500 tys. zł na jednego Beneficjenta – jeżeli Beneficjent realizuje wyłącznie operację albo operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, albo
• 100 tys. zł na jednego Beneficjenta – jeżeli Beneficjent realizuje operację albo operacje niedotyczące ww. zakresu.

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:
budowy budynków mieszkalnych,
zakupu nieruchomości,
zakupu rzeczy używanych,
zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),
podatku od towarów i usług (VAT),
części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, kosztów refinansowania odsetek, kosztów bieżących oraz opłat ubezpieczeniowych.
 

 

Więcej dokumentów na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/prow-2007-2013-program/prow-os-4-leader-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej/roznicowanie-formularze-dokumnetow-leader.html

Pliki do pobrania

ZIPdokumenty-niezbedne-do-wyboru-operacji-przez-lgd.zip (192,93KB)
PDFekonomiczny-plan-operacji-instrukcja-wypelniania.pdf (276,64KB)
PDFekonomiczny-plan-operacji-pdf-.pdf (364,58KB)
XLSekonomiczny-plan-operacji-xls-.xls (854,00KB)
DOCformularz-informacji-de-minimis.doc (279,00KB)
DOCminimalne-wymagania-wyboru-operacji.doc (351,50KB)
PDFoswiadczenia-wnioskodawcy-o-powiazanych-jednostkach-gospodarczych-na-potrzeby-ustalenia-dostepnego-limitu-pomocy-de-minimis-pdf-.pdf (153,55KB)
XLSoswiadczenia-wnioskodawcy-o-powiazanych-jednostkach-gospodarczych-na-potrzeby-ustalenia-dostepnego-limitu-pomocy-de-minimis-xls-.xls (53,50KB)
PDFoswiadczenie-wnioskodawcy-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis-pdf-.pdf (95,83KB)
XLSoswiadczenie-wnioskodawcy-o-uzyskanej-pomocy-de-minimis-xls-.xls (46,00KB)
PDFoswiadczenie-wspolwlasciciela-o-wyrazeniu-zgody-na-realizacje-operacji-bezposrednio-zwiazanej-z-nieruchomoscia-pdf-.pdf (91,91KB)
XLSoswiadczenie-wspolwlasciciela-o-wyrazeniu-zgody-na-realizacje-operacji-bezposrednio-zwiazanej-z-nieruchomoscia-xls-.xls (43,00KB)
PDFparp-informacja-do-zalacznika-o-pomocy-de-minimis.pdf (150,91KB)
ZIProzporzadzenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.zip (262,34KB)
PDFumowa-przyznania-pomocy.pdf (333,54KB)
PDFwniosek-o-przyznanie-pomocy-instrukcja-wypelniania.pdf (875,99KB)
PDFwniosek-o-przyznanie-pomocy-pdf-.pdf (431,08KB)
XLSwniosek-o-przyznanie-pomocy-xls-.xls (466,50KB)
DOCwniosek-o-zaliczke-instrukcja.doc (201,50KB)
PDFwniosek-o-zaliczke-pdf-.pdf (180,48KB)
XLSwniosek-o-zaliczke-xls-.xls (101,50KB)
DOCwykaz-dokumentow-niezbednych-do-wyboru-operacji.doc (22,50KB)
PDFwykaz-dzialalnosci-wspieranych-w-ramach-dzialania-311-roznicowanie-w-kierunku-dzialalnosci-nierolniczej.pdf (262,28KB)
DOCwymogi-dotyczace-zamieszczania-tablic-informacyjnych-albo-reklamowych.doc (28,50KB)
PDFwzor-gwarancji-pdf-.pdf (100,84KB)
XLSwzor-gwarancji-xls-.xls (36,00KB)
PDFwzor-zapytania-ofertowego-pdf-.pdf (61,56KB)
XLSwzor-zapytania-ofertowego-xls-.xls (42,00KB)
PDFzalacznik-nr-1-do-umowy-zestawienie-rzeczowo-finansowe-operacji.pdf (70,37KB)
PDFzalacznik-nr-2-do-umowy-wykaz-dokumentow-ktore-nalezy-dolaczyc-do-wniosku-o-platnosc.pdf (144,07KB)
PDFzalacznik-nr-3-do-umowy-wykaz-dzialek-na-ktorych-realizowana-bedzie-operacja-trwale-zwiazana-z-nieruchomosci.pdf (61,98KB)
 

Wróć na początek strony