Cele LGD Kraina Dinozaurów na lata 2008-2015

ich wskaźniki i sposoby mierzenia

 

Cele ogólne

Wskaźniki oddziaływania

Cele szczegółowe

Wskaźniki rezultatu

Przedsięwzięcia

Wskaźniki produktu

Cel ogólny A

 

AKTYWNE, ZINTEGROWANE I INNOWACYJNE SPOŁECZEŃSTWO, ZACHOWUJĄCE LOKALNE TRADYCJE

1.Wzrost liczby osób biorących udział w wyborach samorządowych o 1%

 

Cel szczegółowy A1

 

Wzrost integracji lokalnej oraz zróżnicowania

i rozwoju gospodarczego

z wykorzystaniem lokalnych zasobów

1.Wzrost liczby osób biorących udział w spotkaniach na terenie LGD o 3%

 

2.Wzrost liczby osób znających działalność LGD o 30%

 

3.Wzrost liczby jednostek włączających się w działalność LGD

o 100%

 

4.Wzrost odsetka mieszkańców deklarujących korzystanie z nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów kultury, turystyki i rekreacji oraz usług turystycznych o 80%

 

5.Wzrost odsetka mieszkańców pozytywnie oceniających rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR o 50%

 

6. 200 złożonych wniosków o wsparcie w ramach programu LEADER

 

A.1.1. Tworzenie warunków do aktywnego i ciekawego spędzania czasu

 

 

1. 5 doposażonych zespołów

 

2. 27 zorganizowanych wydarzeń kulturalnych lub sportowych

 

3. 5 000 osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez LGD

A.1.2. Poprawa i budowa infrastruktury lokalnej do spędzania wolnego czasu

 

 

1. 25 obiektów społeczno-kulturalnych infrastruktury lokalnej zostanie wybudowanych lub odnowionych lub doposażonych

2. 8 obiektów sportowo-rekreacyjnych infrastruktury lokalnej zostanie wybudowanych lub odnowionych lub doposażonych

3. 5 obiektów sakralnych dziedzictwa kulturowego zostanie odnowionych lub wyremontowanych

2. Wzrost liczby osób deklarujących w latach 2010 -2015 wzmocnienie poczucia więzi z miejscem zamieszkania o 30%

 

A.1.3. Gromadzenie informacji o lokalnych zasobach

 

1. Powstanie 12 opracowań zawierających informacje o lokalnych zasobach

A.1.4. Tworzenie i rozwój firm oraz świadczenie usług z wykorzystaniem lokalnych zasobów

 

1. 4 doposażone lub utworzone firmy

 

A.1.5 Aktywizacja lokalnych społeczności

1. 7 badań i analiz dotyczących obszaru działania LGD

 

2. 27 szkoleń dla mieszkańców obszaru LSR

Cel ogólny B

 

ROZWINIĘTA REKREACJA I TURYSTYKA NA TERENIE KRAINY DINOZAURÓW

 

1.Wzrost dochodów gmin członkowskich o 1%

 

Cel szczegółowy B1

 

Wzrost konkurencyjności turystycznej obszaru LGD

1.Wzrost liczby zarejestrowanych firm lub dostępnych usług turystycznych o 3%

 

2.Wzrost liczby odwiedzających i turystów o 100%

 

B.1.1. popularyzacja obszaru Krainy Dinozaurów

1. 8 opublikowanych i wydanych materiałów promocyjnych

2. 14 akcji promocyjnych

3. 5 stron internetowych, portali promujących obszar LSR

 

B.1.2. Poprawa jakości usług turystycznych i zapewnienie ich efektywnego wykorzystania

1. 9 nowych lub ulepszonych usług

 

2. 6 nowych lub odremontowanych obiektów turystycznych

 

3. 6 oznakowanych szlaków lub ścieżek

 

4. 800 przeszkolonych osób

 

 

Działania planowane do realizacji w ramach przedsięwzięć:

A.1.1. Tworzenie warunków do aktywnego i ciekawego spędzania czasu

- doposażenie zespołów artystycznych

- organizacja festynów, zawodów sportowych, zajęć świetlicowych, konkursów, przeglądów, plenerów malarskich, szkoleń, kursów, warsztatów, jarmarków

 

A.1.2. Poprawa i budowa infrastruktury lokalnej do spędzania wolnego czasu

- budowa i remont świetlic, obiektów sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji, centrów wiejskich, obiektów sakralnych i historycznych dziedzictwa kulturowego

 

A.1.3. Gromadzenie informacji o lokalnych zasobach

- tworzenie baz danych i opracowań o posiadanych zasobach historycznych, przyrodniczych, kulturalnych

 

A.1.4. Tworzenie i rozwój firm oraz świadczenie usług z wykorzystaniem lokalnych zasobów

- tworzenie i doposażenie firm, punktów usługowych, poprawa jakości świadczonych usług dla ludności

 

A.1.5 Aktywizacja lokalnych społeczności

- inwentaryzacje, badania dotyczące całego obszaru LSR

- szkolenia dla beneficjentów, Rady Opiniującej LGD, Zarządu i pracowników LGD

 

B.1.1. Popularyzacja obszaru Krainy Dinozaurów

- wydawanie folderów, ulotek, map, pocztówek, gadżetów promocyjnych, organizacja i udział w wydarzeniach promocyjnych: festyny, targi… tworzenie stron i portali internetowych dotyczących obszaru objętego LSR

 

B.1.2. Poprawa jakości usług turystycznych i zapewnienie ich efektywnego wykorzystania

- tworzenie, znakowanie, odrestaurowanie szlaków turystycznych

- tworzenie punktów gastronomicznych, hotelarskich

- zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych

- rewitalizacja budynków zabytkowych oraz innych obiektów tradycyjnej architektury

- pozyskanie i odnowienie sprzętów i obiektów charakterystycznych dla regionu

- zastosowanie proekologicznych rozwiązań do rozwoju dla turystyki

- budowa i remonty przystani kajakowych, miejsc postojowych, parkingów,

- tworzenie i rozwój dostępnych na terenie LGD usług turystycznych

- szkolenia z zakresu tworzenia nowych firm, prowadzenia i rozwoju działalności turystycznej, itp.

Wróć na początek strony