Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU

OCENA

 1.  

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:

- powyżej 2 miejsc pracy – 3 pkt.

- dodatkowe 1 miejsce pracy – 2 pkt.

- przyczyni się do zachowania miejsca pracy, samozatrudnienie -1 pkt.

max 3 pkt

min 1pkt

 1.  

Operacja dotyczy rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej lub ma wpływ na rozwój turystyki

- rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – 2 pkt

- działania mające wpływ na rozwój turystyki – 1 pkt

- nie dotyczy – 0 pkt

max 3 pkt

min 0 pkt

 1.  

Wykorzystanie technologii proekologicznych - 1 pkt.

Zwiększy dostępność usług i towarów - 1pkt

max 2 pkt

min 1 pkt

 

 1.  

Ma innowacyjny charakter na terenie LGD

- innowacja o skali ponadlokalnej (LGD) - 2 pkt

- innowacja o skali lokalnej (gmina) - 1 pkt

- projekt nie ma charakteru innowacyjnego – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystywanie

- lokalnych zasobów - 1 pkt.

- lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 1pkt

- lokalnego dziedzictwa przyrodniczego – 1 pkt.

- operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów – 0 pkt

max 3 pkt

min 0 pkt

 1.  

Wkład pracy własnej w koszt projektu (robocizna) – 1 pkt.

Brak wkładu pracy własnej – 0 pkt

max1 pkt

min 0 pkt

 1.  

Podział na kwoty dofinansowania :

- do 50.000 - 2 pkt.

- powyżej 50.000 - 1 pkt.

max 2 pkt

min1pkt

 1.  

Obszar oddziaływania projektu

- lokalny – 1 pkt

- ponadlokalny – 2 pkt

max 2 pkt

min 1 pkt

 1.  

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 1 pkt.

Wnioskodawca jest członkiem LGD przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku – 2 pkt

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

 Operacja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników z LSR

- nie przyczynia się do osiągnięcia wskaźników – 0 pkt

– przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego -1pkt.

- przyczynia się do osiągnięcia wskaźników priorytetowych – 2 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD – 1 pkt

Wnioskodawca korzystał z konsultacji organizowanych przez LGD - 1 pkt.

Wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu ani w konsultacjach – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 

 • Dofinansowane są operacje, które otrzymały co najmniej 8 punktów, do wysokości kwoty alokacji w danym naborze

 • Min.8 pkt, max 24 (33%)

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU

OCENA

 1.  

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie:

- ponad 3 miejsca pracy – 3 pkt.

- 2-3 miejsc pracy – 2 pkt.

- przyczyni się do zachowania miejsca pracy, samozatrudnienie lub 1 miejsce -1 pkt.

max 3 pkt

min 1 pkt

 1.  

Wykorzystanie technologii proekologicznych - 1 pkt.

Zwiększy dostępność usług i towarów - 1pkt.

max 2 pkt

min 1 pkt

 

 1.  

Operacja ma innowacyjny charakter (na terenie LGD)

- projekt nie ma charakteru innowacyjnego – 0 pkt

- innowacja o skali lokalnej (gmina) - 1 pkt

- innowacja o skali ponadlokalnej (LGD) -2 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystywanie

- tradycji rodzinnej - 1 pkt

- tradycji lokalnych - 1 pkt

- operacja nie wykorzystuje lokalnych zasobów – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Kwoty dofinansowania :

-do 50 000 - 3 pkt.

- powyżej 50 000 do 100 000 - 2 pkt.

- powyżej 100 000 – 300 000 - 1 pkt.

max 3 pkt

min 1 pkt

 1.  

Obszar oddziaływania projektu

- lokalny – 1 pkt

- ponadlokalny – 2 pkt

max 2 pkt

min 1 pkt

7.

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 1 pkt.

Wnioskodawca jest członkiem LGD przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku – 2 pkt

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

8.

 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników z LSR

- nie przyczynia się do osiągnięcia wskaźników – 0 pkt

– przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego -1pkt.

- przyczynia się do osiągnięcia wskaźników priorytetowych – 2 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

9.

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD – 1 pkt

Wnioskodawca korzystał z konsultacji organizowanych przez LGD - 1 pkt.

Wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu ani w konsultacjach – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 

 • Dofinansowane są operacje, które otrzymały co najmniej 8 punktów, do wysokości kwoty alokacji w danym naborze

 • Min.8pkt, max20pkt(40%)

 

Odnowa i rozwój wsi

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU

OCENA

 1.  

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków publicznych –1 pkt

max 1 pkt

min.0 pkt

 1.  

Realizacja operacji przyczyni się do

- pobudzenia aktywności mieszkańców – 1 pkt.

- wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania – 1 pkt.

- podniesienia jakości życia na terenie LGD – 1 pkt.

- znaczne podniesienie jakości życia na terenie LGD – 2 pkt

max 4 pkt

min 1 pkt

 1.  

Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystywanie

- lokalnych zasobów -1pkt.

- lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego -1pkt.

- lokalnego dziedzictwa przyrodniczego -1pkt.

max 3 pkt

min 1 pkt

 1.  

Operacja jest zgodna z miejscowym planem odnowy wsi/miejscowości – 1 pkt.

max 1 pkt

min. 0 pkt

 1.  

Operacja ma innowacyjny charakter (na terenie LGD)

- projekt nie ma charakteru innowacyjnego – 0 pkt

- innowacja o skali lokalnej (gmina) - 1 pkt

- innowacja o skali ponadlokalnej (LGD) -2 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Kwoty dofinansowania :

do 100.000 - 3 pkt.

Powyżej 100 000 do 300 000 - 2 pkt.

Powyżej 300 000 do 500 000 -1 pkt.

max 3 pkt

min 1 pkt

 

 1.  

Operacja stanowi wzór do naśladowania - 1 pkt.

max 1 pkt

min. 0 pkt

 1.  

Obszar oddziaływania projektu – wpływ na promocję LGD

- lokalny – 1 pkt

- ponadlokalny – 2 pkt

max 2 pkt

min. 0 pkt

 1.  

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 1 pkt.

Wnioskodawca jest członkiem LGD przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku – 2 pkt

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Operacja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników z LSR

- nie przyczynia się do osiągnięcia wskaźników – 0 pkt

– przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego -1pkt.

- przyczynia się do osiągnięcia wskaźników priorytetowych – 2 pkt

max 2 pkt

min. 1 pkt

 1.  

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD – 1 pkt

Wnioskodawca korzystał z konsultacji organizowanych przez LGD - 1 pkt.

Wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu ani w konsultacjach – 0 pkt

max 2 pkt

min.0 pkt

 

 • Dofinansowane są operacje, które otrzymały co najmniej 8 punktów, do wysokości kwoty alokacji w danym naborze

 • Min 8pkt, max 23 pkt(35%)

 

Wdrażanie LSR – małe projekty

1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU

OCENA

 1.  

Obszar oddziaływania projektu

- miejscowość - 1 pkt

- gmina - 2 pkt

- ponadgminny - 3 pkt

max 3 pkt

min1 pkt

 1.  

Realizacja operacji przyczyni się do

- pobudzenia aktywności mieszkańców – 1 pkt.

- wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania – 1 pkt.

max 2 pkt

min1 pkt

 1.  

Projekt ma efekt:

- jednorazowy - 1 pkt.

- długofalowy - 3 pkt.

max 3 pkt

min1pkt

 1.  

Operacja ma innowacyjny charakter (na terenie LGD)

- projekt nie ma charakteru innowacyjnego – 0 pkt

- innowacja o skali lokalnej (gmina) - 1 pkt

- innowacja o skali ponadlokalnej (LGD) -2 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Wkład pracy własnej w koszt projektu (robocizna lub wkład finansowy):

- powyżej 20% - 3 pkt

- od 10% do 20% - 2 pkt.

- od 1% do 10 % - 1 pkt.

- brak wkładu własnego - 0 pkt

max 3 pkt

min 0 pkt

 1.  

Statut prawny

- osoba fizyczna, stowarzyszenie, parafia - 2 pkt.

- gminy i inne - 1 pkt.

max 2 pkt

min1 pkt

 1.  

Podział na kwoty dofinansowania :

- do 15 000 - - 3 pkt.

- powyżej 15 000 do 25 000 - 2 pkt.

- powyżej 25 000 – 1 pkt

max 3 pkt

min1 pkt

 1.  

Obszar oddziaływania projektu – wpływ na promocję LGD i obszaru jej działania

- lokalny – 1 pkt

- ponadlokalny – 2 pkt

max 2 pkt

min1pkt

 1.  

Projekt realizowany przez jednego wnioskodawcę – 1 pkt

Projekt ma charakter partnerski - 2 pkt

Sieciowanie - 3 pkt

max 3 pkt

min 1 pkt

 1.  

Wnioskodawca jest członkiem LGD – 1 pkt.

Wnioskodawca jest członkiem LGD przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku – 2 pkt

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Operacja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników z LSR

- nie przyczynia się do osiągnięcia wskaźników – 0 pkt

– przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego -1pkt.

- przyczynia się do osiągnięcia wskaźników priorytetowych – 2 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 1.  

Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD – 1 pkt

Wnioskodawca korzystał z konsultacji organizowanych przez LGD - 1 pkt.

Wnioskodawca nie uczestniczył w szkoleniu ani w konsultacjach – 0 pkt

max 2 pkt

min 0 pkt

 

 • Dofinansowane są operacje, które otrzymały co najmniej 8 punktów, do wysokości kwoty alokacji w danym naborze

 • Min 8 pkt, max 29 (28 %)   
Wróć na początek strony