Obszar LGD „Kraina Dinozaurów” obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj.opolskiego z trzech powiatów: opolskiego – gminy Chrząstowice, Ozimek i Turawa, oleskiego – gminy Dobrodzień i Zębowice oraz strzeleckiego – gminy Kolonowskie i Zawadzkie. Teren Krainy Dinozaurów położony jest na Równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej i w całości położony jest w zlewni rzeki Mała Panew i jej dopływów. Dolina rzeki to szerokie, płaskie obniżenie terenu o wysokości 180-230 m.n.p.m, powierzchnia dorzecza wynosi 2132 km². Na terenie LGD występuje również wiele zbiorników wodnych – do największych należą Jeziora Turawskie – Duże, Średnie, Małe i Srebrne. Powierzchnia obszaru to 804,77 km², liczba ludności na koniec grudnia 2013 r. wynosiła 68 097.

Teren Krainy Dinozaurów stanowi zwarty obszar charakteryzujący się wysokim standardem przestrzeni publicznej i zasobów mieszkaniowych, atrakcyjnymi i zróżnicowanymi zasobami przyrodniczymi, kulturowymi i krajobrazowymi korzystnymi dla rozwoju turystyki i rekreacji. Obszar ten ma również zbliżone cechy społeczno-ekonomiczne. Spośród znaczących, turystycznych obiektów przyrodniczo-krajobrazowych wyróżniono m.in. Jeziora Turawskie oraz rzekę Mała Panew, z którą związany jest rozwój lokalnego produktu turystyczno-rekreacyjnego – spływów kajakowych. Obszar Krainy Dinozaurów leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich, stąd też jego największym walorem jest położenie w kompleksie zasobów leśnych i zbiorników wodnych. Lasy stanowią ponad 60 % powierzchni obszaru, głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna stanowiąca aż 97 % drzewostanu. Znaczący wpływ na rozwój Krainy Dinozaurów oraz ukształtowanie spójności terenu mają również odkrycia paleontologiczne w Krasiejowie i związany z nimi rozwój infrastruktury turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej. Unikatowe w skali europejskiej paleontologiczne stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej „Trias” w Krasiejowie wymieniane jest wśród największych atrakcji turystycznych. Jest ono stopniowo przekształcane w markowy produkt turystyczny. Na terenie wykopalisk zostały usytuowane Park Nauki i Rozrywki oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka, które wpływają na znaczący wzrost potencjału turystycznego obszaru, związany z utworzeniem jednego z największych w Europie parków tematycznych poświęconych dinozaurom.


Na terenie Krainy Dinozaurów dobrze zachowały się ważne dla dziedzictwa kulturowego obszaru historyczne formy zabudowy wiejskiej, tradycyjne układy rozplanowania zagród, budynki założeń dworskich, obiekty architektury wiejskiej i sakralnej. Duże znaczenie dla zachowania charakteru obszaru mają również unikatowe pod kątem krajoznawczym zabytki techniki a w szczególności związane z przemysłem hutniczym. Obszar Krainy Dinozaurów jest obszarem różnorodnym kulturowo – tak jak cały region opolski. Różnorodność ta jest wynikiem skomplikowanej historii regionu, w tym w szczególności zmian w przynależności państwowej, konsekwencji konfliktów zbrojnych oraz kulturowych wpływów polskich, niemieckich i czeskich.


Potencjał kulturowy obszaru jest więc obecnie utrwaloną mieszanką różnorodnego dziedzictwa kulturowego, różnych obyczajów, zwyczajów i odmiennych tradycji (polskich, niemieckich i czeskich). Są to w szczególności elementy folkloru i twórczości ludowej, lokalne tradycje, a także specjały kuchni regionalnej. Silna tożsamość lokalna i regionalna mieszkańców Krainy Dinozaurów jest m.in. efektem funkcjonowania licznych instytucji kultury, w tym szczególnie izb regionalnych, izb pamięci i tradycji. Charakterystyczna dla Krainy Dinozaurów jest również dużo bardziej zwarta, niż w innych regionach kraju sieć osadnicza oraz bardziej uporządkowany sposób zabudowy miejscowości wiejskich, co spowodowało, iż obszar na którym działa LGD „Kraina Dinozaurów” z bardzo nielicznymi wyjątkami posiada bardzo wysoki poziom wyposażenia w elementy infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi). W przypadku sektora rolniczego jako czynniki rozwojowe stanowiące największy potencjał obszaru wskazać można korzystne warunki przyrodnicze, nowoczesne gospodarstwa rolne oraz strukturę obszarową rolnictwa. Obszar LGD znajduje się w bardziej dynamicznej pod względem wytwarzanego PKB per capita części wschodniej województwa opolskiego. Na terenie Krainy Dinozaurów można wymienić zasadniczo dwie kategorie obszarów, tj. obszary uprzemysłowione (gminy Ozimek, Kolonowskie, Zawadzkie, Dobrodzień) oraz obszary o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rzemiosła, rolnictwa, a od pewnego czasu również turystyki, pełniące przy tym funkcję mieszkalno-wypoczynkową (Chrząstowice, Turawa, Zębowice).

 

Obszar Krainy Dinozaurów objęty jest siecią drogowych i kolejowych tras komunikacyjnych a utrzymanie i rozwój sieci lokalnej jest dla całego obszaru sprawą stanowiącą podstawę współdziałania. Dogodna sieć połączeń drogowych (drogi krajowe, powiatowe i gminne)umożliwia dotarcie do wszystkich miejscowości na terenach gmin , dogodny jest również dojazd do autostrady A4 i lotnisk w Pyrzowicach i Wrocławiu. Teren Krainy Dinozaurów połączony jest również gęstą siecią oznakowanych szlaków rowerowych. Trasy rowerowe biegną m.in. wzdłuż Doliny Małej Panwi, zarówno poprzez tereny leśne jak i łącząc ze sobą miejscowości poszczególnych gmin. 

Galeria

20150727144645_mapka.jpeg

Wróć na początek strony